Psycho

“Psycho”
Janet Leigh
1960 Paramount
Photo by William Creamer
**I.V.